Tuesday, March 31, 2009

learning japanese-日本語の学習


kanji - adapted chinese characters, plus
hiragana n katakana .... ka,ki,ku ke ko....
私は愛する...
私と結婚しなさい...